Organisation

Nedan följer en beskrivning av hur företaget organisatoriskt är uppdelat i två olika teknikavdelningar samt hur en hög kompetens inom respektive teknikområde säkerställs. Vidare beskrivs hur arbetet bedrivs på projektnivå samt hur projektgenomförande anpassas till respektive uppdrag.

Teknikavdelningar

Företagets specialkompetens är inom installationsområdena tele och säkerhet samt styr och övervakning och inom företaget finns det två teknikavdelningar med följande inriktningar:

- Tele och säkerhet samt byggnadsteknisk säkerhet.
- Styr och övervakning samt validering.

Respektive avdelning leds av en avdelningschef som även är ombud för sin avdelning. Inom respektive avdelning finns ett antal uppdragsansvariga samt handläggare och konstruktörer.

De uppdragsansvariga har olika ansvarsområden vad avser kunder och kategorier av kunder. Inom företaget finns även personer med ansvar för olika teknikområden, exempelvis säkerhet, fastighetsnät, bussystem, validering m m. Dessa personer har fördjupad kunskap inom respektive teknikområde och fungerar som bollplank för övriga personer, även i andra uppdragsgrupper. Dessa personer ansvarar även för internutbildning och kompetensutveckling samt att nya tekniska lösningar, standarder samt erfarenhetsåterföring inarbetas i företagets projekteringsverktyg.

Projektgrupper

För respektive uppdrag skapas en projektgrupp som normalt består av en uppdragsansvarig, en handläggare, samt en eller flera konstruktörer. Projektgruppens sammansättning bestäms vid respektive tillfälle av avdelningschefen i samråd med uppdragsansvarig och aktuell kund.

Inom och mellan avdelningarna finns inga vattentäta skott utan respektive projektgrupps sammansättning avgörs av i huvudsak följande faktorer;

- Kompetenskrav.
- Svårighetsgrad .
- Projektets omfattning.